🔰ڪمپیـ۪ٜٓن ٜٜٜتبـ۪۪ٜٓٓٓـادلات اࢪتـ۪ٜٓٓش ٜامـ۪۪ٜٓٓٓـیࢪ🔰

🔰ڪمپیـ۪ٜٓن ٜٜٜتبـ۪۪ٜٓٓٓـادلات اࢪتـ۪ٜٓٓش ٜامـ۪۪ٜٓٓٓـیࢪ🔰

نوع:

گروه

تعداد اعضاء:

176159

آخرین به روز رسانی

2019/03/25-08:56:55

اضافه کردن به تلگرام گزارش تخلف


توضیحات

🌹بہ ڪَمپیڹ مُدیراڹ گُروه خـ۪ٓ۝ٜٜـوُش اُومـ۪ٓ۝ٜٜـدے🌹 ↻₰╫سازنـــــده؛امـ۪۪ٜٓٓٓـ↻ ⇚ ⇡⇡☜ڪسے ڪہ تازه میاد باید اّول با یڪے از مدیرا تب بزنہ والا نمےتونہ تب بزنہُ↻⇚ ⇡⇡☜حالا ڪسے خوشش بیاد یا نیاد ایڹـمشڪل خودشہ بایدم اوّل بزنہ↻ ⇚ ⇡⇡☜تب بزڹ تب بگیر خاڪے باشُ↻